Asterix speaks Frisian (Frysk) - Netherlands


Click here for covers overview
Click for covers overview


Translator(s)
Harke Bremer, Jarich Hoekstra
Obelix's Motto
Se bin n't wiis, dy Romeinen!
Info
wikipedia: West Frisian language
Asterix Frisian on the map
Asterix in Frisian
Publisher: Dargaud Benelux, Brussel, Belgium / Oberon, Haarlem, Netherlands.
De grutte kleau is published by Éditions Albert René
A nice detail is that the spelling has been changed after the first book: `un ferhaal fon Asterix de Goljer' has been replaced by `in ferhaal fan Asterix de Galjer'.;

  1. Asterix de Goljer [1] (1978)
  2. De gouden sichte [2] (1980)
  3. De Goaten [3] (1981)
  4. De grutte kleau [25] (1981)

Yn ut jier 50 f. Kr. is Golje hielendol beset tröch de Romeinen. Hielendol? Nee wis net! ien gollysk doarp kin se net oer, de besetters. En de Romeinen yn de kampen dur ömhinne ha no just net un heareneintsjelibben...

Last update of this page: 09 November 2023